EN NL

Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van de diensten van Upclass International en/of haar rechtsopvolgers en/of aan haar gelieerde (rechts)personen, aanvaardt de klant onderstaande voorwaarden.

Artikel 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Upclass International.
 2. Arrangement: een pakket aan diensten ingevuld op basis van de wensen van de Klant en in overleg met Upclass International;
 3. Boeking: de overeenkomst van opdracht, dienstverlening en alle andere overeenkomsten tussen de Klant en Upclass International, waaronder mede begrepen de Boeking van een Arrangement.
 4. Boekingsbevestiging: een bevestiging van Upclass International aan de Klant waarin de afspraken tussen de Klant en Upclass International ten aanzien van een Boeking zijn neergelegd.
 5. Companion: de door Upclass International ingeschakelde personen met een minimale leeftijd van 21 jaar, die uitvoering geven aan een Boeking van de Klant. Deze personen worden te allen tijde vertegenwoordigd door Upclass International.
 6. Internationale Boeking: iedere Boeking die buiten Nederland zal worden uitgevoerd.
 7. Klant: rechtspersonen alsmede natuurlijke personen met een minimale leeftijd van 18 jaar die met Upclass International een boekingsovereenkomst wensen te sluiten of hebben gesloten.
 8. Order/Opdracht: ieder verzoek van een (toekomstige) Klant aan Upclass International gedaan via de Website, e-mail, telefoon, sms of enig ander communicatiemiddel, waarin de Klant naar het oordeel van Upclass International voornemens is gebruik te maken van de dienstverlening van Upclass International.
 9. Partijen: de Klant en Upclass International tezamen.
 10. Upclass International: de Besloten Vennootschap ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 859883152 en/of haar rechtsopvolgers.
 11. Website: de website van Upclass International, bekend onder: www.upclassinternational.com.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Upclass International uitgebrachte c.q. gedane aanbiedingen alsmede op alle Boekingen en daarmee verband houdende rechtsbetrekkingen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze door Upclass International uitdrukkelijk en schriftelijk zijn goedgekeurd.
 2. Upclass International is te allen tijde gerechtigd de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan te passen en eenzijdig te wijzigen. Alsdan is steeds de nieuwste tekst van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarvan de Klant zich mocht bedienen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Op het moment van totstandkoming van iedere Boeking wordt de Klant geacht akkoord te zijn gegaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, tenzij Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Upclass International en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 6. De Klant die reeds een Boeking heeft gesloten met Upclass International wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere en/of aanvullende Boekingen van en/of diensten aan de betreffende Klant in te stemmen.

Artikel 3. Werkwijze

 1. Upclass International is een volledig legaal escortbureau, dat haar werkzaamheden uitvoert onder de vergunning met nummer: 2019- 04083 en VVH/OV/2012/249619. De Companions worden met zorg geselecteerd door Upclass International en voeren hun werkzaamheden op grond van een Boeking uit vrije wil uit.

Artikel 4. Totstandkoming van de Boeking

 1. Alle door Upclass International gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding anders is vermeld.
 2. Een Boeking komt eerst tot stand op het moment dat Upclass International de Order c.q. Opdracht uitdrukkelijk heeft aanvaard. Ingeval van een (in afwijking van het vermelde in artikel 4.1 AV) bindende aanbieding geldt dat de Boeking tot stand komt op het moment van acceptatie daarvan door de Klant. De Boekingsbevestiging van Upclass International wordt geacht de Boeking juist en volledig weer te geven.
 3. De Boeking komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
 4. Het is Upclass International te allen tijde toegestaan een Offerte/Opdracht te weigeren, zonder daarvoor een reden op te moeten geven.

Artikel 5. Boeking

 1. Upclass International spant zich bij ontvangst van een Opdracht in om de Klant en een Companion zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, teneinde de Klant de best mogelijke ervaring te bieden bij de uitvoering van de Boeking.
 2. Upclass International behoudt zich het recht voor een Companion te voorzien van beveiliging in welke vorm dan ook bij de uitvoering van een Boeking.
 3. Voor Boekingen geldt een minimum duur van 2 uren.
 4. Boekingen worden enkel uitgevoerd in een hygiënische woonruimte, tevens zijnde een gebouwde onroerende zaak, dan wel een hotel/accommodatie met een niveau van minimaal vier hotelsterren.
 5. De Klant verplicht zich bij de uitvoering van een Boeking tot een hoge mate van persoonlijke hygiëne. Dit resulteert zich onder meer, maar niet uitsluitend in een verplichting tot het gebruik van een condoom indien sprake is van seksueel contact bij de uitvoering van de Boeking. Hierbij geldt dat het de Klant evenmin is toegestaan de Companion te bewegen het gebruik van een condoom achterwege te laten bij seksueel contact bij de uitvoering van de Boeking.
 6. De Klant dient tijdens een Boeking: zorg te dragen dat de Companion bij aanvang van, einde van en gedurende een Boeking indien noodzakelijk bereikbaar is voor Upclass International onder meer in verband met de betaling van de Boeking, alsook het welzijn van de Companion; zich te onthouden van enig bezit van drugs in welke vorm dan ook; zich te onthouden drugs in welke vorm dan ook aan te bieden aan de Companion, met uitzondering van alcoholische dranken. Hierbij geldt dat het de Klant evenmin is toegestaan de Companion te bewegen de aangeboden drugs in welke vorm dan ook aan te nemen en/of te gebruiken.
 7. De Klant behandelt de Companion bij de uitvoering van een Boeking met respect een en ander conform de voorwaarden van de Boekingsbevestiging. Het is de Klant te allen tijde niet toegestaan de Companion te dwingen tot handelingen die in strijd zijn met de Boeking of de wil van de Companion, dan wel anderszins in strijd zijn met de wet zoals van toepassing in het land van uitvoering van de Boeking.
 8. De Klant dient zich te allen tijde te onthouden van (enige poging tot) misleiding, intimidatie en/of enig ander handelen of nalaten dat de veiligheid van Upclass International en/of de door haar ingeschakelde Companions in gevaar brengt.
 9. Indien bij aanvang van de Boeking ter plaatse, of tijdens de Boeking blijkt dat de Klant zich niet kan houden aan de voorwaarden van de Boeking genoemd in artikel 5.1 t/m 5.8, is het Upclass International toegestaan de Boeking te annuleren en hiervoor de tot dan toe genoten uren plus eventuele vervoerkosten in rekening te brengen, danwel kosten in rekenen te brengen van EUR 350,- als cancelation kosten.
 10. Het is de Klant nimmer toegestaan rechtstreeks contact op te nemen met een Companion, contactgegevens uit te wisselen of deze kenbaar te maken aan de Companion, tenzij Upclass International hier voorafgaand en schriftelijk uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend.
 11. Indien de Klant in strijd met het bepaalde in artikel 5.9 AV tijd heeft doorgebracht met een Companion zonder tussenkomst van Upclass International, is de Klant per direct en zonder toepassing van enige korting de genoten uren conform de standaardprijzen zoals vermeld op de Website verschuldigd aan Upclass International, vermeerderd met een boete ter hoogte van tweemaal het verschuldigde bedrag.

Artikel 6. Internationale Boeking

 1. Op een Internationale Boeking zijn de voorwaarden die gelden voor een Boeking en zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden overeenkomstig van toepassing, tenzij daar in dit artikel uitdrukkelijk van wordt afgeweken.
 2. Voor Internationale Boekingen geldt een minimum duur van de som van de totale reistijd die het een dame kost (heen-en terugreis). Een Opdracht voor een Internationale Boeking binnen Europa dient minimaal 12 uur van tevoren door Upclass International te zijn ontvangen. Voor een Internationale Boeking buiten Europa dient een Opdracht minimaal 48 uur van tevoren door Upclass International te zijn ontvangen.
 3. Na ontvangst van de Opdracht voor een Internationale Boeking zal Upclass International de reisbestemming beoordelen op basis van algemeen positief reisadvies, veiligheid van de bestemming, ervaringen met de bestemming en overleg hierover met de gewenste Companion. Na positieve beoordeling door Upclass International, ontvangt de Klant van Upclass International een Boekingsbevestiging.
 4. De middelen van transport van een Companion worden per geval in overleg bepaald. Voor bestemmingen met een minimale reistijd van 4 uur bij gebruik van een personenauto, zal transport steeds plaatsvinden via een sneltrein of vliegtuig. Voor bestemmingen met een minimale reistijd van 7 uur bij gebruik van een vliegtuig, zal transport steeds plaatsvinden via een vliegtuig en reist de Companion minimaal businessclass.
 5. De Klant dient tijdens een Internationale Boeking zorg te dragen dat de Companion: te allen tijde bereikbaar is voor Upclass International; minimaal drie maaltijden per dag nuttigt op kosten van de Klant; minimaal één maal per dag telefonisch contact opneemt met Upclass International, waarvoor privacy en gelegenheid wordt geboden; bij een Internationale Boeking met een duur van 48 uur of meer, minimaal twee uur per dag vrij heeft om naar eigen inzicht in te vullen, waarvoor privacy en gelegenheid wordt geboden; bij een Internationale Boeking met een duur van 48 uur of meer, minimaal zes uur per dag de gelegenheid krijgt om te kunnen slapen.

Artikel 7. Annulering/wijziging door Upclass International

 1. Het is Upclass International te allen tijde toegestaan een Boeking te annuleren en/of te wijzigen indien: een Companion niet op de door Klant gevraagde locatie en/of tijdstip aanwezig kan zijn; de door Klant gevraagde locatie niet beschikbaar is; naar het oordeel van Upclass International de identiteit, integriteit en/of de veiligheid van een Companion niet kan worden gegarandeerd; de Klant niet (binnen de daartoe gestelde termijn(en)) aan de overeengekomen voorwaarden van de Boeking voldoet, of indien gegronde redenen bestaan die aanleiding geven dat de Klant niet aan de overeengekomen voorwaarden zal voldoen; zich omstandigheden voordoen waardoor redelijkerwijs niet van Upclass International kan worden verwacht dat zij aan haar verplichtingen uit hoofde van de Boeking voldoet.
 2. In geval van een wijziging of annulering in de zin van artikel 7.1 AV zal Upclass International hierover op de kortst mogelijke termijn in contact treden met de Klant.
 3. In het geval dat een Boeking wordt geannuleerd in de zin van artikel 7 AV zijn Upclass International, noch de Companion aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of onkosten van de Klant.

Artikel 8. Annulering/wijziging door Klant

 1. In geval van een wijziging of annulering van de Boeking door de Klant, zal deze op de kortst mogelijke termijn in contact treden met Upclass International.
 2. Op Upclass International en de Companions rust enkel een inspanningsverplichting ten aanzien van alle voorwaarden van de Boeking. Indien de Companion niet voldoet aan een of meer verwachtingen van Klant, geeft dit geen recht op annulering/wijziging van de Boeking. Klant heeft enkel recht op wijziging indien de niet tegemoetgekomen verwachtingen van de Klant zien op persoonlijkheid, of uiterlijk van de Companion en de Klant binnen 10 minuten na aanvang van de Boeking in Nederland, Upclass International heeft geïnformeerd over zijn ongenoegen. In dat geval rust op Upclass International een inspanningsverplichting een realistisch en een beide Partijen passende oplossing aan te dragen en de Boeking overeenkomstig te wijzigen.
 3. Indien en voor zover de wijziging van de Boeking door de Klant ziet op de Companion, tijd of locatie, rust op Upclass International enkel een inspanningsverplichting de Boeking conform de gewenste wijzigingen aan te passen, dan wel een alternatief te bieden. Niettemin behoudt Upclass International zich het recht voor de Boeking te annuleren.
 4. Wijzigingen ten aanzien van de invulling van de dienstverlening tijdens de Boeking zijn enkel mogelijk, indien de Companion hier uitdrukkelijk mee instemt. Indien en voor zover deze wijzigingen aanvullende kosten met zich brengen, dienen deze voorafgaand aan de uitvoering van de Boeking te worden voldaan.
 5. Bij vertraging in de aankomst van de Klant op de overeengekomen locatie zal de Companion eenmalig tot maximaal 30 minuten wachten. Na 30 minuten zal de tijd van de overeengekomen duur van de Boeking beginnen te lopen, of is het Upclass International toegestaan de Boeking te annuleren en  EUR 350,- aan kosten in rekening te brengen.
 6. Een vertraging in de aankomst van de Companion tot 30 minuten op de overeengekomen locatie, veroorzaakt door vervoersproblemen, geeft Klant geen recht de Boeking te annuleren. Bij een vertraging van meer dan 30 minuten is het Klant toegestaan de Boeking per e-mail of telefonisch kosteloos te annuleren, tenzij sprake is van een Boeking die minder dan 4 uur van tevoren tot stand is gekomen.
 7. Het is Klant tot 24 uur voorafgaand aan een Boeking toegestaan de betreffende Boeking per e-mail of telefonisch kosteloos te annuleren.
 8. In geval van een annulering binnen 4 tot 24 uur voorafgaand aan een Boeking is het de Klant eenmalig toegestaan de betreffende Boeking kosteloos per e-mail of telefonisch te annuleren, tenzij sprake is van een Internationale Boeking. Bij een annulering binnen 4 tot 24 uur voorafgaand aan een Internationale Boeking wordt de Klant EUR 350,- aan kosten in rekening gebracht.
 9. In geval van herhaald annuleren van Boekingen binnen 4 tot 24 uur voorafgaand aan een Boeking, wordt de Klant EUR 350,- aan kosten in rekening gebracht.
 10. In geval van een annulering tot 4 uur voorafgaand aan een Boeking, wordt de Klant steeds EUR 350,- aan kosten in rekening gebracht.
 11. In geval van herhaald annuleren tot 4 uur voorafgaand aan een Boeking, wordt de Klant EUR 700,- in rekening gebracht.

Artikel 9. Prijs en prijswijziging

 1. Alle door Upclass International opgegeven standaardprijzen zijn in te zien op de Website. Deze prijzen zijn weergegeven in euro's, inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief andere heffingen opgelegd van overheidswege.
 2. Voor prijzen van Arrangementen dient de Klant contact op te nemen met Upclass International. Dit mede in verband met de invulling van de voorwaarden van het betreffende Arrangement.
 3. De prijs die Upclass International voor een Boeking heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de dienstverlening conform de overeengekomen specificaties.
 4. Kortingen zoals vermeld op de Website zijn enkel van toepassing indien vooraf overeengekomen met Upclass International en bevestigd in de Boekingsbevestiging.
 5. Upclass International is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen ingeval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren en/of andere kosten die voor de uitvoering van de Boeking nodig en/of relevant zijn.
 6. Alle aanvullende wensen van de Klant op de overeengekomen Boeking conform de Boekingsbevestiging die Upclass tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de Boeking redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.
 7. Prijswijzigingen op grond van artikel 9.5 en 9.6 AV geven de Klant niet het recht de Boeking (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden.

Artikel 10. Betalingen

 1. Alle betalingen dienen voorafgaand aan de Boeking, dan wel uiterlijk direct bij aanvang van de Boeking te zijn voldaan, tenzij tussen partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. In geval van een Boeking van een Arrangement, dient de Klant na ontvangst van de Boekingsbevestiging per omgaande de gehele kosten van het betreffende Arrangement aan Upclass International te voldoen, door middel van overmaking op een door Upclass International aan te wijzen bankrekening.
 3. Ingeval van een Internationale Boeking dient Klant na ontvangst van de Boekingsbevestiging per omgaande een aanbetaling te verrichten aan Upclass International ter hoogte van 50% van de overeengekomen prijs, alsmede een betaling van de gehele reiskosten van de Companion, door middel van overmaking op een door Upclass International aan te wijzen bankrekening.
 4. Upclass International accepteert contante betalingen in Euro's, Amerikaanse dollars of Britse ponden. Bij betaling wordt uitgegaan van de wisselkoers die op de dag van betaling van toepassing is en wordt tot twee cijfers achter de komma afgerond. Voorts worden de gebruikelijke bankkosten in rekening gebracht bij de Klant.
 5. Upclass International accepteert voorts betalingen via debet- of creditkaart door middel van een mobiele betaalautomaat. Op betalingen met een creditkaart is een toeslag van 5% van het totaal verschuldigde bedrag van toepassing. Betalingen met een creditkaart kunnen plaatsvinden op afstand via onze kantoormedewerker (zogeheten Mo/To- transactie), of op locatie van de Boeking via de Companion. Er geldt een toeslag van EUR. 50,- in het geval de Klant wenst dat het mobiele betaalautomaat op locatie van de Boeking aanwezig is voor de transactie.
 6. Upclass International accepteert betalingen via Paypal. Op dergelijke betalingen is een toeslag van 5% van het totaal verschuldigde bedrag van toepassing.
 7. Indien een Boeking wordt geannuleerd door Upclass International omdat gegronde redenen bestaan dat de Klant het imago, de veiligheid van Upclass International, dan wel de door haar ingeschakelde Companions, dan wel de identiteit van één of meer Comapnions beschadigt, in gevaar brengt, respectievelijk openbaart, blijft de Klant het volledig in rekening gebrachte bedrag verschuldigd en bestaat geen recht op restitutie.
 8. Indien een Internationale Boeking of een Boeking van een Arrangement wordt geannuleerd dient de Klant de kosten, voor zover gemaakt door Upclass International en voor zover deze kosten niet in aanmerking komen voor restitutie, te betalen aan Upclass International.
 9. Er bestaat geen recht op restitutie van enig bedrag, indien bij de uitvoering van de Boeking op initiatief van de Klant geen gebruik wordt gemaakt van alle diensten zoals overeengekomen in de Boekingsbevestiging.
 10. Restitutie van enig betaald bedrag door de Klant in verband met een geannuleerde Boeking, vindt in beginsel plaats door middel van verrekening met het bedrag dat de Klant is verschuldigd bij een eerstvolgende Boeking, tenzij de Klant binnen zes maanden na de oorspronkelijke Boeking Upclass International bericht dat zij geen nieuwe Boeking wenst. In dat geval zal het restitueerbare bedrag op een door de Klant aan te wijzen bankrekening worden voldaan. Indien de Klant binnen zes maanden geen nieuwe Opdracht voor een Boeking aan Upclass International heeft verstrekt, noch Upclass International heeft bericht dat hij het restitueerbare bedrag wenst te ontvangen, komt het recht op restitutie van de Klant te vervallen.
 11. Bij overschrijding van de onder artikel 10.1 t/m 10.3 AV genoemde termijnen is Klant van rechtswege in verzuim (zonder dat hiertoe een nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is). In dat geval is de Klant de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 3% rente over de prijs per maand. Bij de renteberekening wordt dan een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Alsdan is de Klant tevens de buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan Upclass International, die reeds nu worden vastgesteld op ten minste 15% van de overeengekomen prijs inclusief vervallen rente, onverminderd het recht van Upclass International de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen.
 12. Indien Upclass International een Order ontvangt van een Klant van wie Upclass International nog niet eerder een Boeking heeft ontvangen, is Upclass International gerechtigd van deze Klant te verlangen dat deze afhankelijk van de soort Boeking:
  - een voorschot van EUR 150,- voldoet aan Upclass International en Upclass International dit voorschot uiterlijk 3 uur voorafgaand aan de Boeking heeft ontvangen; en/of
  - zorgdraagt dat Upclass International uiterlijk 3 uur voorafgaand aan de Boeking met voldoende mate van zekerheid kan vaststellen dat de Klant aanwezig is in de overeengekomen accommodatie.
 13. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Klant naar het oordeel van Upclass International daartoe aanleiding geeft, is Upclass International gerechtigd van de Klant te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Upclass International te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien de Klant nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Upclass International gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Boeking onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de Klant aan Upclass International uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 14. De overeengekomen prijs, inclusief vervallen rente is in ieder geval direct opeisbaar indien: een betalingstermijn is overschreden; een aanvraag tot faillietverklaring van de Klant is ingediend en/of surseance van betaling van de Klant is aangevraagd; ten laste van de Klant beslag wordt gelegd; de Klant het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP), onder curatele wordt gesteld, overlijdt of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest.
 15. Indien Upclass International in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die Upclass International in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de Klant.
 16. In alle gevallen heeft Upclass International naast (onder andere) de in dit artikel genoemde rechten (eveneens) het recht nakoming en/of (schade)vergoeding te vorderen.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid

 1. Alle informatie van de Klant waar Upclass International uit hoofde van haar dienstverlening over beschikt, behandelt zij vertrouwelijk en zal enkel worden gebruikt in het kader van de uitoefening van de dienstverlening zoals overeengekomen in een Boeking, alsmede het optimaliseren van de dienstverlening in verband met eventuele toekomstige Boekingen. Onder de uitoefening van de dienstverlening valt onder meer een identiteitscontrole ten behoeve van de veiligheid van Upclass International en de door haar in te schakelen Companion.
 2. Informatie van de Klant waar Upclass International uit hoofde van haar dienstverlening over beschikt, zal niet worden verstrekt aan derden, tenzij een wettelijke regeling Upclass International hiertoe verplicht.
 3. Indien een Klant onjuiste informatie verstrekt omtrent zijn persoon aan Upclass International, behoudt Upclass International zich het recht voor de betreffende informatie weer te geven op een zogenaamde zwarte lijst, te delen op branchewebsites, andere media en met politie en justitie, teneinde toekomstige valse informatie in Boekingen te voorkomen.
 4. Indien een Klant in strijd met deze Algemene Voorwaarden rechtstreeks contact opneemt met een Companion, een poging doet rechtstreeks contact op te nemen met een Companion, dan wel enige contactgegevens uitwisselt met een Companion, behoudt Upclass International zich het recht voor informatie over de Klant te delen met het management van andere escortbureaus teneinde hen te waarschuwen voor dergelijke handelswijzes van de Klant.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Upclass International is niet aansprakelijk voor schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Upclass International.
 2. Gebreken van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van de Klant, informatie op de Website of afwijkingen ten opzichte van op de Website verstrekte informatie, geven generlei recht op (schade)vergoeding en/of verrekening.
 3. Upclass International is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan als gevolg van enig handelen in strijd met artikel 5.5 AV, alsook eventuele schade die anderszins is ontstaan door seksuele aandoeningen die zich als gevolg van het gebruik van de dienstverlening van Upclass International kunnen voordoen.
 4. Eventuele aansprakelijkheid van Upclass International is te allen tijde beperkt tot eventuele directe schade. Upclass International is nimmer aansprakelijk voor indirecte, respectievelijk gevolgschade.
 5. Eventuele contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van Upclass International is voorts beperkt tot maximaal 100% van het nettobedrag van de in rekening gebrachte werkzaamheden.
 6. Indien Upclass International ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de Boeking (waaronder deze Algemene Voorwaarden) niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de Klant haar ter zake volledig vrijwaren en aan Upclass International alles vergoeden wat aan deze derde moet worden voldaan alsmede de in dat verband gemaakte kosten.

Artikel 13. Garanties

 1. Met inachtneming van de inspanningsverplichting van Upclass International, zoals vermeld onder artikel 5 en 8 AV, geeft Upclass International geen enkele garantie richting de Klant wat betreft de ervaring van de Klant tijdens de Boeking. Dit mede gelet op de zeer persoonlijke ervaring die de aard van de dienst met zich brengt.

Artikel 14. Overmacht

 1. Indien Upclass International haar verplichtingen niet of niet volledig kan nakomen als gevolg van een niet aan haar toe te rekenen oorzaak of gebeurtenis, daaronder mede begrepen een stagnatie in de operationele bedrijfsvoering van Upclass International en/of van een door haar ingeschakelde derde, dan wel door enige andere omstandigheid die buiten de risicosfeer van Upclass International ligt, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment waarop Upclass International weer in staat is haar verplichtingen uit hoofde van een Opdracht of Boeking te voldoen.
 2. Indien Upclass International niet in staat is haar verplichtingen jegens de Klant binnen een redelijke termijn na te komen, als gevolg van een niet aan haar toe te rekenen oorzaak of gebeurtenis, dan hebben zowel Upclass International als de Klant het recht de Boeking te annuleren, zonder dat Upclass International gehouden is enige schade van de Klant als gevolg van die annulering te vergoeden.
 3. Indien Upclass International bij het intreden van een overmachtssituatie, zoals omschreven in dit artikel, al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Upclass International gerechtigd het reeds uitgevoerde deel van de Boeking afzonderlijk in rekening te brengen bij de Klant en is de Klant op haar beurt gehouden tot betaling van dit bedrag.
 4. Bij het intreden van een overmachtssituatie zoals vermeld in dit artikel zal Upclass International op de kortst mogelijke termijn in contact treden met de Klant, teneinde een passende en realistische oplossing te bereiken.

Artikel 15. Intellectueel eigendom

 1. De namen "Upclass International", alsmede "Upclass" zijn bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerde handelsnamen van Upclass International. Het woord "Upclass" is voorts een bij de European Union Intellectual Property Office geregistreerd woordmerk. Het door haar gebruikte logo is een bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom geregistreerd beeldmerk.
 2. Upclass International behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere intellectuele wet- en regelgeving.
 3. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de door Upclass International ontworpen marketing- en of salesmaterialen en producten, waaronder mede begrepen, maar niet uitsluitend de inhoud van de Website, alsook de werkwijze en andere geestesproducten van Upclass International, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij Upclass International hier uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk toestemming voor heeft verleend.
 4. Alle beelden en informatie van derden op de Website dient ter ondersteuning van het imago van Upclass International. De diensten van deze derden zijn op geen enkele wijze gelieerd aan de diensten van Upclass International.

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle Opdrachten, Boekingen, waaronder mede begrepen deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen tussen Upclass International en Klant uit hoofde van een Opdracht, Boeking, waaronder mede begrepen deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het in Nederland gelegen arrondissement Noord-Holland.